Перейти до основного вмісту

Зупинено дію окремих положень Колективного договору ТОВ «Нова пошта»

Пресслужба

24 березня 2022 року набрав чинності Закон України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” (далі — Закон), прийнятий Верховною Радою України 15.03.2022 р. Законом обмежено низку гарантій та прав працівників для врегулювання окремих аспектів трудових відносин під час воєнного стану в Україні та розширено повноваження роботодавців.

Ст 11. Закону вказує: “На період воєнного стану дія окремих положень колективного договору може бути зупинена за ініціативою роботодавця”.

Ст 11. Ч.1 Закону вказує: “У межах своєї діяльності професійні спілки повинні максимально сприяти забезпеченню обороноздатності держави та забезпечувати громадський контроль за мінімальними трудовими гарантіями, передбаченими цим Законом”.

Від 21.04.2021 на період воєнного стану зупинено дію окремих положень Колективного договору ТОВ «Нова пошта»

Перелік положень Колективного договору ТОВ «Нова пошта» (далі - КД), що зупиняють дію на період воєнного стану:

1. Пункт 2.3 КД: «Адміністрація зобов’язується приймати остаточні рішення щодо будь-яких суттєвих змін в організації виробництва праці, гарантій, компенсацій та соціально-побутових пільг у відповідності до цього Колективного договору та за погодженням з Профспілковою стороною».

2. Пункт 2.4 КД: «З питань, які не обумовлені цим Колективним договором, але реалізація яких може завдати шкоди працівникам, Адміністрація повинна заздалегідь консультуватись з Профспілковою стороною».

3. Пункт 2.5 КД: «Сторони зобов’язуються вирішувати всі спірні питання шляхом переговорів на компромісних засадах, а при недосягненні згоди – розбіжності розглядати в порядку, передбаченому законодавством щодо розгляду колективних трудових спорів (конфліктів), зокрема, в порядку, передбаченому Законом України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

4. Пункт 3.8 КД: «Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни».

5. В пункті 3.9 КД абзац другий: «Працівники, яких попереджено в установленому порядку про вивільнення з Товариства, з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП України, мають право на додаткову відпустку для здійснення пошуку нового місця роботи у робочий час, але не менше одного робочого дня на тиждень впродовж другого місяця з дня попередження про вивільнення із збереженням середньої заробітної плати. Така додаткова відпустка не подовжується на святкові та неробочі дні, які припадають на таку відпустку, не підлягає перенесенню на наступний рік, на інший період або подовженню у випадку хвороби працівника, поділу на частину, заміні на грошову компенсацію, в тому числі при звільненні».

6. В пункті 3.10 КД  слова: «…за погодженням з Профспілковою стороною…» 

7. Перше та друге речення абзацу першого пункту 3.11 КД: «Для працівників, які працюють дистанційно, забезпечення засобами роботи, пов'язаними з інформаційно-комунікаційними технологіями, які використовує працівник, покладається на Адміністрацію, що забезпечує відповідне встановлення та технічне обслуговування, а також оплачує витрати, пов'язані з цим. Адміністрація забезпечує обладнане робоче місце (ноутбук/системний блок, монітор, маніпулятор, клавіатура, доступ до мережі інтернет), за потреби - меблі (стіл, стілець, полиці тощо) та доставку відповідного обладнання до місця розташування дистанційної роботи.

8. Пункт 4.1 КД: «Адміністрація зобов’язується виконувати, а Профспілкова сторона контролювати заходи програм, спрямованих на забезпечення гідних умов оплати праці, удосконалення систем матеріального і нематеріального стимулювання працівників».

9. Пункт 4.2 КД: «Система та структура оплати праці в Товаристві визначаються Положенням про оплату праці та Положенням про преміювання, що затверджуються наказом директора Товариства за погодженням з Профспілковою стороною. Роботодавець зобов’язується виконувати, а Профспілкова сторона контролювати виконання даних Положень».

10. В пункті 4.4 КД третє речення абзацу першого: «Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) за: суміщення професій (посад); розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт; виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника; інтенсивність праці; роботу в нічний час; високі досягнення у праці; виконання особливо важливої роботи на певний термін; інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством, включаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати виплачуються у розмірах, передбачених чинним законодавством та наведені в Додатку 1 до цього Колективного договору».

11. В пункті 5.1 КД абзаци перший, другий, четвертий, п’ятий та шостий: «У Товаристві встановлюється 40-годинний робочий тиждень. Для працівників офісу підтримки (м. Київ та м. Полтава) та офісів регіональних підрозділів Товариства встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота та неділя. Режим роботи для працівників офісу підтримки (м. Київ та м. Полтава) та офісів філій Товариства розподіляється на два графіки: 

- перший: початок роботи – 09:00, закінчення роботи – 18:00, перерва для відпочинку і харчування – з 13:00 до 14:00; 

- другий: початок роботи – 08:00, закінчення роботи – 17:00, перерва для відпочинку та харчування – з 12:00 до 13:00.

Для підрозділів підприємства інших, ніж ті, для яких встановлений режим робочого часу, зазначений вище, тривалість щоденної роботи, в тому числі час початку і закінчення щоденної роботи, перерви для відпочинку та харчування, визначається відповідним графіком, затвердженим Адміністрацією за погодженням з Профспілковою стороною з дотриманням встановленої тривалості робочого часу на тиждень (відповідно до статей 67, 69 КЗпП України). Затверджені Адміністрацією і погоджені Профспілковою стороною графіки доводяться до відома кожного працівника не пізніше ніж за один місяць до їх введення.

В безперервно діючих структурних підрозділах Підприємства, де робота не може бути призупинена у зв'язку з виробничо-технологічними вимогами, для працівників встановлюється за погодженням з Профспілковою стороною підсумований облік робочого часу (ст. 61 КЗпП України). Підсумований облік робочого часу встановлюється для того, щоб встановлена законодавством тривалість робочого часу за обліковий період (місяць) не перевищувала нормального числа робочих годин.

Зміни в графіках роботи доводяться до відома працівників Товариства не пізніше, ніж за два місяці до введення їх в дію.

У разі запровадження в Товаристві робочих змін, працівники чергуються по змінах рівномірно. Перехід з однієї зміни в іншу повинен відбуватися у години, визначені графіком».

12. В пункті 5.3 КД абзаци перший та третій: «Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину.

У випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП України та п. 5.2. Колективного договору) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого».

13. В пункті 5.5 КД останній абзац: «Працівникам, які зробили щеплення вакциною від COVID-19, надається оплачувана відпустка тривалістю 1 календарний день на наступний день після щеплення, за умови, що цей день не є святковим або вихідним днем та за наявності відповідної медичної довідки про щеплення. Така відпустка не підлягає перенесенню та/або компенсації»

14. Пункт 6.3.7 КД: «Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших – Адміністрація зобов’язується повідомити працівників не пізніше ніж за два місяці».

15. Пункт 6.4.8 КД: «У разі, якщо Адміністрація підприємства планує звільнення працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, Адміністрація підприємства завчасно, не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень надає профспілці інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також проводить консультації з профспілкою про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень».

16. Пункт  7.1.5. КД: «Створити на підприємстві комісію з питань охорони праці та сприяти роботі комісії відповідно до затвердженого на підприємстві положення». 

17. Пункт 7.1.6. КД: «Виконувати заходи щодо підготовки виробничих приміщень Товариства до роботи в осінньо-зимовий період до 15-го жовтня та у весняно-літній період до 15-го квітня поточного року»

18. Пункт 7.1.8. КД: «Забезпечити мийними та знешкоджувальними засобами санітарно-побутові приміщення за рахунок коштів Товаристві».

19. Пункт 7.1.9. КД: «Забезпечити працівників, які працюють на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах із забрудненнями, за рахунок коштів підприємства, спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту за встановленими нормами на зимовий період – до 15-го жовтня поточного року, на літній період – до 15-го квітня поточного року, з дотриманням вимог законодавства. (Додаток 3 до цього Колективного договору)».

20. В останньому абзаці пункту 7.1.10. КД слова: «…білизна натільна (футболки)…»

21. Пункт 7.1.14 КД: «Забезпечити у структурних підрозділах Товариства комплектування аптечок необхідними медикаментами».

22. Пункт 7.1.22. КД: «Забезпечувати сприятливі умови праці для жінок. Не залучати жінок до важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також у нічні зміни».

23. Пункт 7.1.26 КД: «Для поліпшення санітарно-побутових умов праці, виключення ризику погіршення стану здоров’я працівників внаслідок споживання ними неякісної питної води, забезпечити придбання фасованої питної води, чаю, кави та цукру. Забезпечувати вільний доступ до питної води чаю, кави та цукру всіх працівників Товариства, а у разі, якщо працівники працюють дистанційно чи надомно, - забезпечувати таким працівникам доставку питної води, чаю, кави та цукру.

24. Пункт 8.2. КД: « З метою належного зберігання та повернення матеріальних цінностей підприємство, а саме: фірмового одягу (в тому числі засобів індивідуального захисту, передбачених розділом 7 цього колективного договору), (далі - корпоративна форма), працівникам відділень, служб доставки/ забірної логістики/ локальної логістики/ пішої логістики, терміналів, депо, адресних депо видається корпоративна форма (далі – форма) для службового користування під час виконання трудових обов’язків»

25. Пункт 10.3 КД: «Щомісячно перераховувати Профспілковій стороні кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі 0,5 % фонду оплати праці членів профспілкової організації підприємства протягом трьох банківських днів після виплати заробітної плати».

26. Пункт 10.4 КД: «Надавати виборному органу первинної профспілкової організації в безкоштовне користування обладнане (ноутбук, принтер, тощо) приміщення (з розрахунку, не менше ніж 30 кв.м.) з прибиранням, з опаленням та кондиціюванням, освітленням, телефонним зв'язком та доступом до мережі інтернет, доступом до інформаційних систем Товариства за попереднім погодженням з Адміністрацією, сигналізаційною охороною, меблями для щоденної роботи Профспілкової сторони, а також наданням приміщення (конференц-залу) для проведення зборів, конференцій, розміщення культурно – масового і спортивного інвентаря. Безкоштовно забезпечувати канцелярським приладдям, виділяти пальне або компенсувати витрати на відрядження головам виборних органів. Надавати право Профспілковій стороні розміщувати за попереднім інформуванням дирекції з персоналу власної інформації у приміщеннях і на території підприємства в доступних для працівників місцях».

27. Додаток 1 до КД.

28. В додатку 5 до КД «Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників товариства з обмеженою відповідальністю «Нова пошта»» (далі – ПВТР):

28.1 абзац другий пункту 2.16 ПВТР «Не допускається звільнення працівника з ініціативи адміністрації Підприємства в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення на підставі п. 5 ст. 40 КЗпП України), а також у період перебування працівника у відпустці»;

28.2 абзаци перший та третій пункту 5.10. ПВТР: «Напередодні святкових чи неробочих днів тривалість робочого часу працівників (крім тих, для яких встановлена скорочена тривалість робочого часу) скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не повинна перевищувати 5 годин (ст. 53 КЗпП України).

У випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП України та п. 5.2. Колективного договору) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого».

Шановні профспілчани, Профспілка робить все можливе для захисту ваших трудових прав в межах діючого законодавства. Якщо маєте звернення на правовий захист — пишіть на help@profspilka.org.