Перейти до основного вмісту

Колективний договір

заохочувальні та компенсаційні виплати

протидія гендерно обумовленому насильству

гарантії при дистанційній роботі

2 дні додаткової відпустки за роботу з комп’ютером

3 дні додаткової відпустки для членів добровільних пожежних дружин

додаткові гарантії при скороченні

забезпечення питною водою

забезпечення кавою та цукром всіх працівників

право на додаткову відпустку для здійснення пошуку нового місця роботи у робочий час

+20% за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

додаткові гарантії для профспілкової діяльності

+10% доплата для прибиральників службових приміщень

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Колективний договір

Протидія гендерно-обумовленому насильству

У колективному договорі Нової пошти вперше в Україні (і в нашому регіоні) міститься положення про обов’язок роботодавця забезпечувати профілактику недопущення гендерно-обумовленого насильства на робочому місці. Це важливо, оскільки протидія різним формам насильства та дискримінації на роботі сприяє кращій атмосфері в колективі та підвищує продуктивність праці. До того ж, положення не декларативне, оскільки роботодавець взяв на себе обов’язки щодо здійснення конкретних заходів профілактики: інформування, акцентування, опитування, перевірки (аудит). Крім того, саме таке формулювання - “гендерно-обумовлене насильство” відображає, що і профспілка, і роботодавець слідкують за сучасними тенденціями в сфері праці. В 2019 році була прийнята нова Конвенція МОП №190 щодо протидії гендерно-обумовленому насильству. В той час, коли інші країни ще ведуть різні переговори по її ратифікації, колективний договір Нової пошти вже відповідає її вимогам і конкретно на локальному рівні передбачає превентивні заходи із недопущення насильства на роботі.

Адміністрація зобов’язується:

забезпечувати профілактику (інформування, акцентування, опитування, перевірки (аудит)) недопущення гендерно-обумовленого насильства (фізичне, психологічне, сексуальне, економічне) на робочому місці.

Додаткові гарантії при скороченні

Цей Колективний договір унікальний ще й тому, що працівники мають закріплені гарантії при скороченні. Відповідно до законодавства та судової практики, роботодавець вважається таким, що дотримався процедури скорочення, якщо працівникові були запропоновані всі інші вакантні посади (інша робота), які з’явилися на підприємстві протягом періоду попередження про скорочення (2 місяці) та які існували на день звільнення.

Колективний договір ТОВ “НОВА ПОШТА” (єдиний в Україні) захищає працівників від таких можливих порушень та тривалих судових розглядів. Саме на основі судової практики було сформульовано положення, що у разі скорочення “пропонування працівникам вільних вакансій по підприємству здійснюється не менше трьох разів протягом двох місяців після попередження працівника про скорочення”.

“3.9. [...] Пропонування працівникам вільних вакансій по підприємству здійснюється не менше трьох разів протягом двох місяців після попередження працівника про скорочення чисельності або штату працівників”.

Крім того, ще одним нововведенням 2021 року є оплачувані робочі дні для здійснення пошуку нового місця роботи у випадку скорочення працівника. Тобто працівник може відлучитися для проходження співбесіди, не боячись, що його звільнять за прогул.

“Працівники, яких попереджено в установленому порядку про вивільнення з Товариства, з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП України, мають право на додаткову відпустку для здійснення пошуку нового місця роботи у робочий час, але не менше одного робочого дня на тиждень впродовж другого місяця з дня попередження про вивільнення із збереженням середньої заробітної плати”.

Дані положення є в першу чергу позитивними для працівника, а також — для компанії, адже формують лояльність працівників через гарантування захищеності в разі структурних змін в компанії.

Гарантії при дистанційній роботі

Лише наприкінці лютого 2021 року в України набули чинності зміни до КЗпП щодо дистанційної та надомної роботи. В Колективному договорі “НОВА ПОШТА” зміни з’явились раніше, що демонструє наскільки круто компанія та профспілка йдуть в ногу з часом. Крім того, окремі напрацювання колективного договору наводилися як позитивна практика під час підготовки законопроекту № 4051 про врегулювання дистанційної роботи в Україні.

“3.11. Для працівників, що працюють дистанційно, забезпечення засобами роботи, пов'язаними з інформаційно-комунікаційними технологіями, які використовує працівник, покладається на Адміністрацію, що забезпечує відповідне встановлення та технічне обслуговування, а також оплачує витрати, пов'язані з цим. Адміністрація забезпечує обладнане робоче місце (ноутбук/системний блок, монітор, маніпулятор, клавіатура, доступ до мережі інтернет), за потреби — меблі (стіл, стілець, полиці тощо) та доставку відповідного обладнання до місця розташування дистанційної роботи”.

Додаткові гарантії для профспілкової діяльності

“5.21. Підприємство надає працівникам короткотермінові оплачувані відпустки у разі організації та/або участі в заходах Профспілкової сторони регіонального та національного статусу до 3 (трьох) календарних днів”.

Адміністрація зобов’язана

10.6. Надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов’язків, для виконання ними повноважень та громадських обов’язків в інтересах трудового колективу: голові профкому — 5 годин на тиждень; членам профкому — 3 години на тиждень. Надавати вільний від роботи час тільки після погодження з безпосереднім керівником підрозділу.

На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів, надавати додаткову відпустку до 8 календарних днів в календарному році із збереженням заробітної плати за рахунок коштів підприємства”.

Додаткова оплачувана відпустка за роботу з комп'ютером

Постійно розширюється перелік тих посад, для яких передбачена відпустка за роботу з комп’ютером.

“5.5. Працівникам, які працюють за комп’ютером, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю 2 календарних дні”.

Безкоштовне забезпечення питною водою, кавою/чаєм та цукром всіх працівників, включно з тими, хто працює дистанційно

“7.1.26. Для поліпшення санітарно-побутових умов праці, виключення ризику погіршення стану здоров’я працівників внаслідок споживання ними неякісної питної води, забезпечити придбання фасованої питної води, чаю, кави та цукру. Забезпечувати вільний доступ до питної води чаю, кави та цукру всіх працівників Товариства, а у разі, якщо працівники працюють дистанційно чи надомно, — забезпечувати таким працівникам доставку питної води, чаю, кави та цукру”.

Подібні положення широко застосовуються у колективних договорах провідних західних компаній та громадських організацій, що підкреслює прогресивність компанії “НОВА ПОШТА”.

Закон України

Про колективні договори і угоди

Cтаття 1

Колективний договір, угода укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців.

Cтаття 3

Колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони.

Cтаття 5

Умови колективних договорів і угод, укладених відповідно до чинного законодавства, є обов'язковими для підприємств, на які вони поширюються, та сторін, які їх уклали.

Cтаття 9

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для роботодавця, так і для працівників підприємства. Положення генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.

Сторони Колективного договору:

роботодавець з одного боку і профспілкова організація, яка діє відповідно до статуту, з іншого боку.

Термін дії Колдоговору:

набирає чинності з дня його підписання, після закінчення терміну дії — продовжує діяти, доки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний договір. Зберігає чинність і в разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір.

Співвідношення законодавства і колективного договору:

до трудових договорів включають лише умови, що покращують становище працівників.

Наш колективний договір

Законність

Цей Колективний договір складений відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди", визначає взаємні виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між Адміністрацією та Профспілковою стороною.

Обов’язковість

Умови Колективного договору є обов’язковими для Сторін, що його підписали. Ці умови у випадку будь-яких спорів і розходжень не можуть погіршувати становище працівників порівняно з діючим законодавством України.

Загальність

Положення цього Колективного договору поширюються на всіх працівників і є обов’язковими як для Адміністрації, так і для кожного члена трудового колективу.

Одностороння нерозривність

Жодна зі Сторін, що підписала Колективний договір, не може в односторонньому порядку припинити виконання його положень.

Чинність

Цей Колективний договір чинний у випадку зміни складу, структури і найменування Товариства, а у випадку його реорганізації він може бути переглянутий за згодою Сторін. Положення цього Колективного договору діють до підписання нового договору.

Колегіальність

Вищим органом трудового колективу є Конференція трудового колективу. Делегати на конференцію трудового колективу обираються за нормами представництва: 60 (шістдесят) делегатів від операційної дирекції пропорційно від кількості працівників в регіональній мережі та по 1 (одному) делегату від кожної іншої дирекції.

Жодний трудовий договір (контракт), що підписується з працівниками ТОВ “Нова Пошта”, не може суперечити цьому Колективному договору таким чином, щоб порівняно з останнім права та інтереси працівника в трудовому договорі (контракті) були якимось чином обмежені. На період воєнного стану деякі положення призупинені роботодавцем.

За версією ГО Трудові ініціативи Колективний договір ВПСП ТОВ “НОВА ПОШТА” визнано як "Кращий Колективний договір серед профспілок країни”.