Перейти до основного вмісту

Нова редакція колективного договору

Пресслужба

Прийнято зміни та доповнення до діючого Колективного договору та підписано його у новій редакції.

 

1. Приведення термінології до відповідності з чинним законодавством

Слова «інваліди» по тексту Колективного договору замінені на «особи з інвалідністю». Також були виправлені граматичні та стилістичні помилки.

 

2. Фіксування процедури обрання делегатів на конференцію трудового колективу.

Були виключені пункти 1.9.-1.12 Колективного договору, а п. 1.8 викладений в такій редакції:

1.8 Вищим органом трудового колективу є Конференція трудового колективу. Порядок організації, обрання делегатів та проведення конференції здійснюється відповідно до Положення про конференцію трудового колективу, яке погоджується стороною Адміністрації та Профспілковою стороною.

Саме Положення затверджене наказом № 221 від 23.11.2021.

3. Чітке визначення меж повноважень Профспілки у частині представництва інтересів працівників при вирішенні спорів між працівником та адміністрацією.

П. 2.1. Колективного договору доповнений реченням: Профспілкова сторона здійснює представництво інтересів всього колективу в разі колективного спору та захист інтересів своїх членів профспілки у разі індивідуального трудового спору.

4. Внесення змін до процедури надання відпусток та їх видів, обумовлені змінами законодавства і домовленостями адміністрації та профспілки.

а) Пункт 4.12 КД доповнений і викладений  в такій редакції:

4.12. ... Заробітна плата за час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки, якщо інше не передбачено угодою між працівником і Підприємством у формі заяви працівника. У такому випадку в заяві працівник має право вказати про отримання зарплати за таку відпустку в терміни, визначені за згодою між працівником та роботодавцем і це не може розглядатися як порушення вимог законодавства про працю.

б) До п. 5.12 Колективного договору вноситься уточнення про те, що за бажанням працівника щорічна відпустка може бути перенесена, а також поділена на частини. Неподільна частина відпустки повинна складати 14 днів.

в) П. 5.5. Колективного договору доповнюється таким абзацом:

Одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини таким працівникам:

1) чоловіку, дружина якого народила дитину;

2) батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;

3) бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

г) Вносяться зміни до пункту 5.5. Колективного договору:

«Одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.»

 

Пункт 5.5. Колективного договору доповнюється таким абзацом:

«Працівникам, які зробили щеплення вакциною від COVID-19, надається оплачувана відпустка тривалістю 1 календарний день на наступний день після щеплення, за умови, що цей день не є святковим або вихідним днем та за наявності відповідної медичної довідки про щеплення. Така відпустка не підлягає перенесенню та/або компенсації».

д) Вносяться зміни до пункту 5.17. Колективного договору:

5.17.  Додаткові неоплачувані відпустки надаються працівникам у порядку, передбаченому чинним законодавством. 

Додатково надаються ще такі неоплачувані відпустки:

- батькам, що мають першокласників - 1 календарний день (1 вересня)

- батькам, що мають випускників старших класів - 1 календарний день (день закінчення школи).

є) п. 5.7 Колективного договору викладається в такий редакції:

 Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджується Адміністрацією до 15-го грудня на наступний рік за погодженням з Профспілковою стороною. При визначенні черговості відпусток враховуються сімейні й інші особисті обставини кожного працівника та виробнича необхідність Товариства.

5. Приведення процедури прийому на роботу і звільнення з роботи відповідно до вимог чинного законодавства.

П.п. 6.4.7 Колективного договору викладається в такій редакції:

6.4.7. Адміністрація зобов'язана в день звільнення видати працівникові копію наказу про звільнення і провести з ним остаточний розрахунок, а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника. Здійснювати видачу трудових книжок працівникам під підпис протягом 5 років. Пересилання поштою трудових книжок забороняється.

6. Розділ 8 Колективного договору, що стосується процедури обліку корпоративної форми, викладається повністю в новій редакції, а саме:

8. КОРПОРАТИВНА ФОРМА

8.1. Норми зовнішнього вигляду працівників Товариства, правила носіння корпоративної форми та правила дотримання дрес-коду встановлюються підприємством.

8.2. З метою належного зберігання та повернення матеріальних цінностей підприємство, а саме: фірмового одягу (в тому числі засобів індивідуального захисту, передбачених розділом 7 цього колективного договору), (далі - корпоративна форма), працівникам відділень, служб доставки/ забірної логістики/ локальної логістики/ пішої логістики, терміналів, депо, адресних депо видається корпоративна форма (далі – форма) для службового користування під час виконання трудових обов’язків. 

8.3. За забезпечення, видачу, збереження та своєчасне повернення працівниками форми відповідають: 

- для працівників відділень – керівники відділень; 

- для працівників служб доставки/ забірної логістики/ локальної логістики/ пішої логістики – менеджери територіальні; 

- для працівників терміналу – начальники терміналів; - для працівників адресних депо – начальники адресних депо. 

8.4. Працівники, які отримали в службове користування форму, зобов’язані: 

- використовувати форму виключно за цільовим призначенням у виробничих потребах підприємства та лише в робочий час і на території підприємства; 

- дбайливо ставитися до форми, вживати всіх можливих заходів для її охайного носіння і зберігання в належному стані; 

- вживати всіх можливих заходів для своєчасного повернення форми після припинення використання, як то, але не виключно: негайно повідомляти безпосереднього керівника про всі обставини, що загрожують збереженню форми; 

- повернути форму у день звільнення/останній день роботи у випадках мобілізації, довготривалої відпустки в повному обсязі та в належному стані згідно документів: особистої картки працівника та акту закріплення матеріальної відповідальності; 

- заборонено використовувати форму за межами підрозділу або території компанії та/або не в виробничих потребах, якщо таке використання не пов’язане з виконанням трудових обов’язків. 

8.5. Начальники терміналів, депо, адресних депо, менеджери регіональні, менеджери територіальні, керівники відділень зобов’язані: 

- забезпечувати повернення наданої їм форми у разі звільнення, декретної відпустки, мобілізації працівників підпорядкованих підрозділів; 

- забезпечувати ведення обліку форми.   

7. Інші зміни

1) П. 12.6. Колективного договору викладений в новій редакції:

12.6. Сторони, які підписали цей Колективний договір, щорічно, не пізніше 15-го січня, звітують одна одній про його виконання. Один раз на півріччя хід виконання колективного договору розглядати на спільних засіданнях представників адміністрації і профспілкової сторони

2) 6.3.8. Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється на підставі п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП України.

3) п. 3.9 Колективного договору доповнений реченням такого змісту:

Працівникам, які підпадають під скорочення, пропонуються наявні вакансії відповідно до спеціальності/кваліфікації працівників у першу чергу.